Brilliant Technology 3D | Algemene voorwaarden Brilliant Technology BV
Algemene voorwaarden van Brilliant Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch
Algemene voorwaarden
8587
page,page-id-8587,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-3.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van Brilliant Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch

Artikel 1 (Toepasselijkheid)

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, door Brilliant Technology gedaan of aangegaan.

 

1.2 Algemene voorwaarden van de wederpartij van Brilliant Technology gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Brilliant Technology zijn aanvaard.

 

1.3 Indien aanbod en aanvaarding verwijzen naar verschillende algemene voorwaarden, wijst Brilliant Technology de algemene voorwaarden die haar opdrachtgever gebruikt uitdrukkelijk van de hand voor zover deze met de onderhavige algemene voorwaarden in strijd zijn.

Artikel 2 (Aanbiedingen)

 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Is een aanbieding gebaseerd op de door een opdrachtgever bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen enzovoort, dan mag Brilliant Technology van de juistheid daarvan uitgaan.

 

2.2 De opgegeven prijzen gelden voor leveringen af ’s-Hertogenbosch, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Brilliant Technology niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3 (Overeenkomsten)

 

3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Brilliant Technology. Deze uitdrukkelijk aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Brilliant Technology, danwel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomsten.

 

3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Brilliant Technology binden deze laatste niet voorzover deze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 (Prijzen)

 

4.1 De in aanbiedingen en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn af ’s-Hertogenbosch, exclusief b.t.w. en exclusief de kosten van verpakking (tenzij de zaken worden geleverd in de fabrieksverpakking waarvan de kosten door de leverancier van Brilliant Technology niet afzonderlijk aan laatste in rekening zijn gebracht).

 

4.2 Alle in aanbiedingen en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die aanbiedingen of bevestigingen geldende prijzen, koers van de relevante buitenlandse valuta zoals in voorkomende gevallen vermeld in aanbiedingen en orderbevestigingen, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachtkosten, belastingen, margeregelingen e.d.. Ingeval van wijziging van één of meer van de hierboven genoemde factoren, is Brilliant Technology gerechtigd die wijzigingen aan de afnemer in de desbetreffende factuur door te berekenen.

 

Artikel 5 (Levering)

 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een afgesproken levertijd géén fatale termijn, doch geldt deze slechts bij benadering en is overigens geheel vrijblijvend.

 

5.2 Overschrijding van afgesproken levertijden, door welke oorzaak ook, geeft opdrachtgever -ook na ingebrekestelling -geen recht tot ontbinding, schadevergoeding en/of opschorting.

 

5.3 Indien een order in gedeelten wordt uitgeleverd, is Brilliant Technology gerechtigd per deellevering betaling te verlangen, in welk geval per deellevering een factuur zal worden verzonden.

 

5.4 Bij niet-toerekenbare niet-nakoming (overmacht) en andere omstandigheden van zodanige aard, dat uitvoering van een overeenkomst voor Brilliant Technology onmogelijk is of in redelijkheid niet kan worden gevergd, heeft Brilliant Technology het recht uitvoering van de te verrichten prestatie geheel of ten dele op te schorten voor een door Brilliant Technology te bepalen periode, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Brilliant Technology jegens opdrachtgever tot enige vergoeding gehouden zal zijn. Indien in zodanig geval gedeeltelijke uitvoering van een order plaatsheeft, is opdrachtgever een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd.

 

5.5 Onder overmacht en omstandigheden als in artikel 5.4 bedoeld, wordt onder meer en in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, natuurrampen, in/uitvoer-of doorvoerverboden, energiegebrek, vorderingen van hogerhand, stakingen, arbeidsonrust, c. aan Brilliant Technology dienen te vergoeden alle transportproblemen, alsook de omstandigheid dat wij -werkelijke kosten van het treffen van gerechtelijke om welke reden dan ook -door de eigen leverancier niet maatregelen ter incasso van de aan haar toekomende tot levering in staat worden gesteld, alsook schuld zijdens bedragen. Brilliant Technology, niet zijnde grove schuld.

Artikel 6 (Eigendomsvoorbehoud)

 

6.1 De eigendom van door Brilliant Technology geleverde zaken gaat eerst op opdrachtgever over, zodra deze Brilliant Technology alles heeft voldaan wat terzake van de levering van die zaken (waaronder niet alleen begrepen de koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen, verhogingen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.

 

6.2 De door Brilliant Technology afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Dealers van Brilliant Technology slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Zogenaamde eindgebruikers van programmatuur van Brilliant Technology zijn tot doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud door Brilliant Technology geleverde zaken uitdrukkelijk niet bevoegd.

 

6.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken, die onder eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of hierop enig ander recht ten behoeve van derden te vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Brilliant Technology zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 

6.4 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij zulks niet zal doen, is Brilliant Technology gerechtigd geleverde zaken, waarop eigendomsvoorbehoud rust, bij opdrachtgever of derden, die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Het is opdrachtgever niet geoorloofd zich jegens Brilliant Technology op een retentierecht te beroepen voor wat betreft bewaringskosten en/of andere vorderingen die opdrachtgever op Brilliant Technology heeft of stelt te hebben.

 

6.5 Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek:

a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal, alsmede de polis van deze verzekering aan Brilliant Technology ter inzage te geven;

b. alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Brilliant Technology te verpanden op de wijze als door de wet is voorgeschreven;

c. de vorderingen die opdrachtgever verkrijgt jegens diens afnemers terzake het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, aan Brilliant Technology te verpanden op de wijze als door de wet is voorgeschreven;

d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Brilliant Technology;

e. op andere manieren medewerking te verlenen aan de redelijke maatregelen, die Brilliant Technology ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen, welke opdrachtgever niet onredelijk hinderen

Artikel 7 (Betaling)

 

7.1 Betaling van de door opdrachtgever aan Brilliant Technology verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder verrekening en zonder aftrek van kosten op een door Brilliant Technology aan te wijzen giro- of bankrekening. Betaling op andere wijze, in het bijzonder door contante terhandstelling aan werknemers van Brilliant Technology, is slechts geldig na schriftelijke akkoordverklaring zijdens Brilliant Technology.

 

7.2 Bij niet-tijdige betaling van aan Brilliant Technology verschuldigde bedragen, is opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd de bevoegdheid van Brilliant Technology om in dat geval alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren en jegens opdrachtgever aanspraak te maken op vergoeding van alle schade die voor Brilliant Technology daarvan het gevolg is, zal opdrachtgever:

a. rente over het aan Brilliant Technology verschuldigd bedrag dienen te voldoen ten bedrage van het promessedisconto van De Nederlandsche Bank N.V. plus 3%, met een minimum van de wettelijke rente;

b. aan Brilliant Technology dienen te vergoeden alle buitengerechtelijke kosten vallende op het incasseren van de vordering, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten;

c. aan Brilliant Technology dienen te vergoeden alle werkelijke kosten van het treffen van gerechtelijke maatregelen ter incasso van de aan haar toekomende bedragen.

 

7.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte op de oudst openstaande bedragen, ongeacht andersluidende aanwijzing van opdrachtgever.

 

7.4 Brilliant Technology behoudt zich voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid ter keuze van Brilliant Technology kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht. Ook is Brilliant Technology bevoegd in daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

 

7.5 In geval van niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door opdrachtgever van enige verplichting, welke uit met Brilliant Technology gesloten overeenkomsten mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, of onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zal Brilliant Technology steeds bevoegd zijn zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten en zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd haar aanspraken op schadevergoeding, terwijl Brilliant Technology alsdan voorts bevoegd is andere met de betrokken opdrachtgever lopende transacties, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te ontbinden. Elke ontbinding heeft steeds de onmiddellijke opeisbaarheid van al het aan Brilliant Technology verschuldigde ten gevolge.

Artikel 8 (Rechten van industriële en intellectuele eigendom)

 

8.1 Tenzij anders wordt vermeld en/of wordt overeengekomen behoudt Brilliant Technology de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele- of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Brilliant Technology te retourneren op straffe van een boete van Eur. 1.000,– per dag.

Artikel 9 (Reclames)

 

9.1 Reclames inzake door Brilliant Technology geleverde zaken moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de zaken – danwel, indien het verborgen gebreken betreft: binnen 10 dagen na het moment waarop het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt – door opdrachtgever schriftelijk bij Brilliant Technology worden ingediend, vergezeld van een afschrift van de betrokken paklijst, op straffe van verlies van alle rechten terzake enige tekortkoming zijdens Brilliant Technology.

 

9.2 Het indienen van reclamaties ontheft opdrachtgever niet van de verplichting tot betalingen overeenkomstig de aan hem verzonden factuur.

 

9.3 Tijdig en schriftelijk gemelde klachten kunnen, indien gegrond, slechts leiden tot vervanging van de geleverde zaken, danwel – naar keuze van Brilliant Technology – creditering van opdrachtgever voor de overeengekomen prijs van de gebrekkige zaken.

Artikel 10 (Aansprakelijkheid)

 

10.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden, is Brilliant Technology niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of in verband met door haar geleverde zaken, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar personeel. Aansprakelijkheid zijdens Brilliant Technology zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de koopprijs.